§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej slodycztejkrainy.pl
§ 2
1. Strona internetowa slodycztejkrainy.pl prowadzona jest przez P.P.H. „MAGRO” s.c.
z siedzibą przy ul. Kołłątaja 23, 10-034 Olsztyn, NIP 7390406936, numer REGON 510014556, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu „sprzedawcą”.
2. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@slodycztejkrainy.pl, jak również drogą telefoniczną pod numerem +48 895 274 241, w godzinach pracy określonych na stronie internetowej slodycztejkrainy.pl
§ 3
1. Na stronie internetowej slodycztejkrainy.pl udostępnia się formularz umożliwiający złożenie zamówienia na wybrane produkty.
2. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji na stronie internetowej.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku ze świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej usługami, sprzedawca podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych za pośrednictwem formularza.
§ 4
1. Dane zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Możliwość zmiany danych zawartych w zamówieniu istnieje do momentu zatwierdzenia formularza zawierającego wszystkie wymagane dane.
3. Zatwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy, która wymaga potwierdzenia przez sprzedawcę.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, pochodzącego z adresu e-mail: zamowienia@slodycztejkrainy.pl
§ 5
1. Ceny widniejące na stronie internetowej podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Złożone zamówienie odbierane jest osobiście w Pracowni Cukierniczej Słodycz tej Krainy, ul. Kołłątaja 23, 10-034 Olsztyn.
3. Płatność następuje przy odbiorze, dostępnymi metodami płatności (gotówka, karty płatnicze: VISA, MasterCard).
§ 6
Zgodnie z art. 38 pkt 3-5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Z uwagi na powyższe, w odniesieniu do umów zawieranych za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej slodycztejkrainy.pl, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
§ 7
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) jest sprzedawca.
2. Złożenie zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.
3. Dane wszystkich podmiotów składających zamówienie za pośrednictwem udostępnionego formularza zamówień przetwarzane są w celach:
‒ obsługi składanych zamówień – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
‒ obsługi reklamacji – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
‒ analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji, mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
‒ ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, m.in. do zakończenia obsługi zamówienia, zakończenia postępowania reklamacyjnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Osoba, która sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
§ 8
1. Sprzedawca, realizując zamówienie, zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.
2. Wszelkie reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@slodycztejkrainy.pl lub pisemną, na adres sprzedawcy wskazany w § 2.
3. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w formie w jakiej złożono reklamację.
§ 9
Sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
§ 10
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie będą mieć przepisy prawa polskiego.